sv

Intressebevakning: Vilka åtgärder kan din intressebevakare inte göra fastän du själv skulle önska det?

03.12.2020

I regel kan man bestämma relativt fritt om sina angelägenheter och vad intressebevakaren får göra med en intressebevakningsfullmakt. Det finns dock vissa beslut som du inte kan delegera genom en intressebevakningsfullmakt. En officiell intressebevakare får inte heller göra dessa beslut istället för dig. Ifall du vill vidta dessa åtgärder måste du alltså göra dem själv innan det är för sent.

Oberoende om intressebevakaren agerar med stöd av en fullmakt eller inte, kan han/hon inte vidta väldigt personliga åtgärder. Ifall du vill göra något av de nedan nämnda åtgärderna, så måste du göra dem själv innan du enligt lag tappar förmågan att göra dem.

Äktenskap

En person måste själv ge samtycke till äktenskap. Du kan inte ens överföra rätten med en intressebevakningsfullmakt. Du kan gifta dig ända tills du inte av rubbat sinnestillstånd uppenbarligen inte förstår äktenskapets betydelse.


Äktenskapsskillnad

Ansökan om äktenskapsskillnad är i allmänhet en så känslig åtgärd att en intressebevakare inte kan göra ett sådant beslut.

I vissa fall är omständigheterna dock sådana att intressebevakaren kan ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudman/fullmaktsgivare. I regeringspropositionen för lagen om intressebevakningsfullmakt nämns att intressebevakaren borde ha rätt att ansöka om äktenskapsskillnad för fullmaktsgivaren då:

  • Makarnas personliga förhållande helt har upphört att existera,
  • äktenskapet enbart utnyttjas för att överföra egendom från den ena maken till den andra och
  • fullmaktsgivaren saknar förmåga att förstå sakens betydelse eller uttrycka sin vilja.

Denna rätt kommer enbart i fråga i exceptionella situationer. Om du vill skilja dig är utgångspunkten att du måste själv ansöka om äktenskapsskillnad så länge du kan förstå vad det innebär.


Adoption och faderskap

Intressebevakaren kan inte heller samtycka till adoption i stället för huvudmannen/fullmaktsgivaren. Samma gäller erkännande av faderskap och godkännande av erkännande av faderskap.


Upprättande och återkallande av testamente

Åtgärder gällande testamenten är också sådana åtgärder som du måste vidta själv. Du kan alltså inte delegera rätten att bestämma över din kvarlåtenskap med en intressebevakningsfullmakt.

Fastän en person har en intressebevakare, betyder detta inte automatiskt att personen inte kan göra ett testamente. Förordnande av en intressebevakare kan dock i vissa fall tyda på att testatorn inte mera har mentala förmågan att uträtta ett testamente.


Annat

Det finns också andra åtgärder en intressebevakare inte kan vidta på grund av deras personliga natur. Omständigheterna i fallet beaktas då intressebevakarens rätt att vidta åtgärden utvärderas. Som exempel på detta kan nämnas ovannämnda möjligheten att i vissa fall ansöka om äktenskapsskillnad.


Vill du diskutera med mig?

Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill diskutera om din situation med mig. 


Kristian Krokfors
Juris magister
Rättegångsjurist
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com