Henkilötietojen käsittely

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy - Henkilötietojen käsittely


Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy (Y: 3161332-8)
Maamonlahdentie 1 G 33, 00200 Helsinki


Edustaja

Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com


Yhteydenottolomakkeen tiedot

Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, että asiakkaaseen otetaan yhteyttä. Tietoja käytetään myös esteellisyystarkistukeen. Edellä mainittujen toimenpiteiden käsittelyperusteena on laillisten velvoitteiden noudattaminen (GDPR 6.1.c).

Mikäli toimeksianto syntyy, tietoja voidaan käyttää toimeksiannon hoitamiseksi. Käsittelyperusteena tälle on sopimuksen täyttäminen (GDPR 6.1.b).

Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.


Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattiseen päätöksentekoon.


Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin taikka kansainvälisille järjestöille.


Emme voi vastaanottaa toimeksiantoa ilman henkilötietojesi saamista

Meidän on pakko käsitellä asiakkaamme henkilötietoja, jotta voimme noudattaa lakiin perustuvia velvoitteitamme. Emme siksi voi vastaanottaa toimeksiantoa, jollemme saa pyytämiämme henkilötietoja.


Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn oikeusperusteet

Keräämme henkilötietoja pääasiallisesti yhtiön ja päämiehen välisistä keskusteluista ja kirjeenvaihdosta.

Tallennamme nimen, syntymäajan tai henkilötunnuksen sekä yhteystiedot (puhelin, osoite ja sähköpostiosoite) tunnistamista, lain edellyttämää esteettömyysarviointia, rahanpesun ja terrorismin estämistä (toimeksiannoissa, joissa tätä edellytetään) sekä yhteydenpitoa varten.

Henkilötietoja käytetään toimeksiantojen hoitamiseen, asiakkaan tietoja käytetään toimeksiantosopimuksen täyttämistä (GDPR 6.1.b) ja lain edellyttämien velvoitteiden (GDPR 6.1.c) noudattamista varten. Muiden toimeksiantoon liittyvien henkilöiden (kuten käräjätuomarin ja riidan vastapuolen) tietoja kerätään asiakkaamme oikeutetun edun turvaamiseksi (tarvitsemme esimerkiksi vastapuolen nimen ja osoitteen asian viemiseksi oikeuteen, GDPR 6.1.f) sekä lakiin perustuvien veloitteiden täyttämiseksi (GDPR 6.1.c).

Käsittelemme myös meille yhteydenottopyynnön jättäneiden henkilöiden henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä heihin.

Välillä joudumme käsittelemään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia henkilötietoja (rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja). Näitä tietoja käsitellään pelkästään oikeusvaateen laatimiseksi esittämiseksi tai puolustamiseksi (GDPR 9.2.f).

Tarvittaessa tallennamme taloudellisia tietoja toimeksiantajan kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Tietoja käytetään esimerkiksi oikeusavun hakemiseen, toimeksiantosopimuksen tekemiseen sekä muihin toimeksiantojen hoitamista koskeviin tarkoituksiin.

Henkilötietoryhmät

Keräämme yksilöintitietoja (muista kuin asiakkasita lähinnä nimi ja yhteystiedot) asiakkaistamme, asiakkaidemme vastapuolista, todistajista ja muista toimeksiantoihin liittyvistä henkilöistä. Näitä tietoja tarvitaan toimeksiannon hoitamista varten. Keräämme näistä tahoista myös henkilötietoja jotka liittyvät toimeksiannossa hoidettavan tapauksen tapahtumiin.


Henkilötietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain toimeksiannon hoitamisen edellyttämässä laajuudessa ja edellyttämille tahoille, ellei kansallisesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä muuta johdu. Tietojen vastaanottajat ovat yleensä Suomen valtion viranomaisia. Henkilötietoja luovutetaan muun muassa tuomioistuimelle, kun riita-asia viedään oikeuden käsiteltäväksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetun lain nojalla käsiteltävät henkilötiedot voidaan luovuttaa Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Tietoja luovutetaan rahanpesun selvittelykseskukselle ainoastaan, jos meidän tulee luovuttaa niitä lain mukaan.


Henkilötietojen säilytysaika

Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät henkilötiedot säilytetään toimeksiannon jatkumisen ajan. Oikeudenkäyntiasioissa tiedot säilytetään niin kauan, kuin asiassa on mahdollista hakea tuomion purkamista (viisi vuotta tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta), koska nämä tiedot ovat jonkin osapuolen saadessa tuomion puretuksi välttämättömiä sitä seuraavaa oikeudenkäyntiä varten. Toimeksiantoon liittyvät asiakirjat hävitetään kymmenen vuoden kuluttua toimeksiannon päättymisestä. Esteellisyyden tarkistamista varten kerätyt henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin aiempi asiakassuhde voi aiheuttaa esteellisyystilanteen. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetun lain nojalla käsiteltävät henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä.


Rekisteröidyn oikeudet

Alla olevien oikeuksien käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä ja tunnistautumista, koska rekisterinpitäjällä ei ole käytössään sähköisen tunnistautumisen mahdollistavaa palvelua.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus saada pyynnöstä kirjallinen selvitys itseään koskevista henkilötiedoista. Kirjallinen selvitys annetaan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnöstä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Oikaisut tehdään ilman aiheetonta viivytystä.

Toimeksiantojamme koskee laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista säädetty vaitiolovelvollisuus. Tämä rajoittaa rekisteröityjen (muiden kuin asiakkaiden) oikeutta saada tieto henkilötietojensa käsittelystä. Informoimme rekisteröidyllä hänen henkilötietojensa käsittelystä, edellyttäen, että vaitiolovelvollisuutemme ei estä sitä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi seuraavissa tilanteissa:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin

  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

  • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

  • henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole, kun tietoja tarvitaan oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaiselta puolustautumiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tällaisen pyynnön esittämisen jälkeen rekisterinpitäjä voi kuitenkin edelleen käyttää tietoja oikeudenkäyntiasioissa sekä asiakkaidemme oikeuksien suojaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä siltä osin, kuin niitä käsitellään asiakkaamme tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyä voidaan jatkaa vastustuksesta huolimatta, jos niiden käsittelylle on tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valitus voidaan tehdä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.


Valvova viranomainen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti:tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 0295666700
Kirjaamo: 0295666768