1.400.000 € kauppasumma jäi maksamatta. Miksi myyty patenttioikeus ei siltikään palautunut?

26.05.2021

Markkinaoikeus on 24.5.2021 antanut ratkaisun asiassa, joka selventää sopimuksen tulkintaa immateriaalioikeuksien kaupassa. Myyjä hävisi asian, vaikka ostaja ei ollut maksanut kauppahintaa. Tässä artikkelissa käsittelen sitä, miksi myyjä hävisi asian (sopimusoikeudellisesta näkökohdasta). Kerron artikkelin lopussa pari esimerkkiä siitä miten voit turvata omaa asemaasi myyjänä jo sopimusta tehtäessä. 

Sopimuksen sisältö (aiheen kannalta olennaisilta osin) ja siihen liittyvät tapahtumat

Sopimuksen mukaan ostaja sai patenttioikeuden ja sen piti maksaa 1.400.000 € myyjälle 18 kuukauden kuluttua patentin siirtymisestä.

Patentti siirrettiin sopimuksen mukaisesti ostajalle, mutta maksua ei suoritettu sovitusti.


Vaatimukset perusteineen (aiheen kannalta olennaisilta osin)

Myyjä

Koska ostaja oli asetettu konkurssiin, kauppahinnan velkominen ei olisi johtanut yhtä hyvään lopputulokseen, kuin patenttioikeuden saaminen takaisin.

Myyjä vaati patentin kuuluvan hänelle. Myyjä perusteli vaatimustaan sillä, että kauppahinnan maksamatta jättäminen johti siihen, että sopimuksen tulee katsoa rauenneen ja olevan mitätön. Tämän vuoksi myyjä piti itseään patentin oikeana omistajana.

Ostajan konkurssipesä

Ostaja vaati kanteen hylkäämistä. Patentti oli ostajan näkemyksen mukaan myönnetty oikealle taholle.


Miksi myyjä hävisi?

Markkinaoikeus totesi, ettei sopimuksessa ollut mitään määräystä siitä, mitä tapahtuu kauppahinnan maksun puuttuessa. Sopimukseen ei myöskään sisältynyt määräystä, jonka mukaan sopimus olisi katsottava purkautuneeksi korvauksen maksun puuttuessa. Myyjä ei myöskään ollut edes väittänyt purkaneensa sopimusta.

Markkinaoikeus katsoi, että asiassa ei ollut näytetty sopimuksen rauenneen tai tulleen mitättömäksi eikä se nähnyt mitään perusteita pantentin kuulumisesta myyjälle. Markkinaoikeus hylkäsi kanteen. 

 

Pari esimerkkiä siitä, miten myyjä voi turvata asemaansa sopimusta tehtessä?

Arvokkaan sopimuksen tekemisessä kannattaa aina huomioida ostajan maksukyky ja sen mahdollinen heikentyminen. Saatavan periminen maksukyvyttömältä taholta ei yleensä johda hyvään lopputulokseen.

Huonohko maksukyky ei kuitenkaan ole välttämättä ongelma, jos myyjä turvaa asemansa. Helpoin tapa turvata asemaansa on mahdollisuuksien mukaan pitää omistus- ja hallintaoikeus itsellään, kunnes rahat näkyvät omalla tilillä. Tässäkin tapauksessa koko järjestelyn olisi sinänsä voinut todennäköisesti hoitaa niin, että omistusoikeus siirtyy vasta kauppahinnan maksun jälkeen. Väliaikana ostajalla olisi voinut olla pelkkä oikeus käyttää patenttia.

Mikäli omistus- ja/tai hallintaoikeutta ei ole mahdollista pitää, vaan tilanne pakottaa myymään velaksi, asiassa kannattaa harkita vakuuksien vaatimista kaupan ehtona.  


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com