Mummo tuhlailee eikä maksa pakollisia laskujansa, mutta hän ei usko tarvitsevansa apua. Kuka voi hakea edunvalvojaa hänelle?

29.11.2020

Kun henkilö tarvitsee apua taloudellisissa asioissaan esimerkiksi sairauden vuoksi, hänelle voidaan hakea edunvalvojan määräämistä. Edunvalvoja valvoo määräyksen saatuaan henkilön etua hoitamalla asioita hänen puolestaan. Tämä apu voi myös koskea muita, kuin taloudellisia asioita.

Otsikon esimerkissä asia joudutaan viemään käräjäoikeuteen, jos mummo vastustaa edunvalvojan määräämistä. Kuka tahansa ei voi viedä asiaa käräjäoikeuteen.

Henkilö voi itse hakea edunvalvojan määräämistä

Se jonka edun valvomisesta on kyse, voi itse hakea edunvalvojan määräämistä. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että hän ymmärtää avun tarpeensa ja haluaa vastaanottaa apua asioissaan.

Jos henkilö itse ei vastusta edunvalvojan määräämistä, asia voidaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ratkaista holhousviranomaisen (entinen maistraatti nykyinen digi- ja väestötietovirasto) toimesta. Tällöin asiaa ei siis tarvitse viedä käräjäoikeuteen.


Lapset, vanhemmat ja aviopuoliso voivat hakea edunvalvojan määräämistä

Henkilön lapsilla ja vanhemmilla on aina oikeus laittaa vireille hakemus edunvalvojan määräämisestä. Sama koskee henkilön aviopuolisoa.


Muu läheinen voi myös hakea edunvalvojan määräämistä

Myös muilla läheisillä henkilöillä on oikeus hakea edunvalvojan määräämistä. Se kuka on tällainen henkilö, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi avopuoliso on yleensä oikeutettu tekemään hakemuksen.

Sukulaisuussuhde ei automaattisesti anna oikeutta hakea edunvalvojaa, jos kyseessä ei ole henkilön vanhempi tai lapsi. Henkilön sisaruksella ei esimerkiksi ole oikeutta hakea edunvalvojan määräämistä, jollei hän ole läheinen henkilö sille, jolle edunvalvojaa määrätään.


Henkilön nykyinen edunvalvoja voi hakea edunvalvojan määräämistä

Jos henkilöllä on edunvalvoja (esim. edunvalvontavaltuutuksen perusteella), edunvalvoja voi tarpeen ilmetessä tehdä hakemuksen.

Edunvalvontavaltuutuksen osalta tämä tilanne voi esimerkiksi tulla vastaan, jos valtuutettu on estynyt hoitamasta tehtävää eikä varavaltuutettua ole.


Digi- ja väestötietovirasto

Holhousviranomaisella on oikeus hakea edunvalvojan määräämistä. Holhousviranomainen kuitenkaan voi hakea edunvalvojan määräämistä, jollei se tiedä sille olevan tarvetta.


Asiansa voi järjestää etukäteen edunvalvontavaltuutuksella

Tulevaan avuntarpeeseensa ja toimintakykynsä heikkenemiseen voi varautua antamalla edunvalvontavaltuutuksen. Valtuutuksessa voit määrätä miten asioita tulee hoitaa ja kuka saa toimia puolestasi valtuutuksen nojalla.


Mitä jos henkilö on antanut edunvalvontavaltuutuksen?

Mikäli henkilö on antanut edunvalvontavaltuutuksen, valtuutettu voi hakea valtuutuksen voimaantuloa holhousviranomaiselta.

Holhousviranomainen vahvistaa valtuutuksen, jos lain edellytykset täyttyvät. Kun valtuutus on vahvistettu, valtuutettu toimii edunvalvojana valtuutuksen määräämissä rajoissa.

Vahvistamispäätöksen osalta asiassa ei mennä käräjäoikeuteen. Jos joku haluaa hakea muutosta holhousviranomaisen päätökseen, asia voidaan viedä hallinto-oikeuteen.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com