Sopimussuhteissa syytön voi joutua maksumieheksi. Jokaisen yrittäjän tulisi tietää tämä vastuistaan

11.03.2021

Sopimusperusteinen vastuu voi asettaa tavaran tai palvelun myyjän heikkoon asemaan riitatilanteessa. Yrittäjän on siksi tärkeä tietää millä perusteilla vastuusta voi vapautua, miten vastuuperusteiden riskeihin voi varautua etukäteen ja mitä kannattaa tehdä riskin realisoituessa. 

Lähtökohtana korvuksettomuus

Suomen oikeusjärjestelmä lähtee siitä, että vahingonkärsijä kärsii lähtökohtaisesti itse vahinkonsa ja vahingonkorvausta saa vain, jos sen edellytykset täyttyvät. Tämä periaate soveltuu myös sopimukseen perustuvaan vastuuseen. 

Vahingonkärsijän tulee sopimusperusteista vahingonkorvausta vaatiessaan tarvittaessa näyttää toteen vahingonkorvauksen edellytyksiä, mutta hänen ei tarvitse lähtökohtaisesti osoittaa sopimusrikkomuksen syytä tai huolimattomuuden olemassaoloa. Tästä johtuen syytön voi joutua maksumieheksi, jos hän ei voi näyttää toteen perustetta korvausvastuusta vapautumiseksi. 


Vapautumisperusteiden osoittaminen saattaa tulla kyseeseen

Sopimusperusteisessa vahingonkorvauksessa on erilaisia vastuuperusteita, joilla on erilaiset vapautumisperusteet. Mikäli vahingonkärsijä pystyy näyttämään toteen sopimusperusteisen vahingonkorvauksen edellytykset, väitetty vahingonaiheuttaja voi vapautua vastuusta osoittamalla:

  • Toimineensa huolellisesti (kun vastuuperusteena on ekskulpaatiovastuu),
  • Ylivoimaisen suoritusesteen johtaneen sopimusrikkomukseen (kun vastuuperusteena on kontrollivastuu), tai
  • Ylivoimaisen tapahtuman, eli force majouren, johtaneen sopimusrikkomukseen (kun vastuuperusteena on ankara vastuu).

Tietyissä tilanteissa vastuuperusteena on poikkeukseton vastuu, josta ei voi vapautua osoittamalla oman toiminnan olleen moitteetonta tai suorituksen estyneen ulkopuolisista seikoista.


Vastuisiin voi varautua etukäteen

Sopimuksentekovaiheessa on mahdollista hallita vahingonkorvausriskiänsä esimerkiksi vastuunrajoitusehdoilla. Sopimusosapuolet voivat (pakottavan lainsäädännön ja kohtuuden rajoissa) etukäteen sopia vapaasti siitä, kenellä on vastuu mistä riskeistä ja vahingoista.

Voit myös varautua vahingonkorvausvastuuriskeihin vakuutuksilla. Sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen on olemassa vastuuvakuutuksia ja oikeusturvavakuutuksella voit varautua riitatilanteisiin. Mahdollisiin yllättäviin vastuisiin voi myös varautua keräämällä etukäteen varoja.

Yllä mainitut toimet eivät aina pelasta vastuulta tai ne ovat jääneet jostain syystä saattaneet jäädä tekemättä. Ongelmatilanteen tullessa omalle kohdalle on tällöin erittäin tärkeää tietää miten kannattaa toimia.


Mitä yrittäjän kannattaa tehdä ongelman sattuessa kohdalle?

Kun sinun suoritukseesi mahdollisesti liittyvä vahinko on aiheutunut, sen syytä kannattaa selvittää. Jos olet toiminut huolellisesti, sinun kannattaa kerätä dokumentaatiota vahingon syystä ja oman toimintasi huolellisuudesta. Passiivisuus voi johtaa siihen, että joudut vastuuseen, vaikka olet toiminut oikein, koska todistusaineiston hankkiminen jälkikäteen voi olla mahdotonta. 

Mikäli jokin tietty asia on johtanut sopimusrikkomukseen (esim. jos luonnonkatastrofi esti myydyn tavaran maahantuonnin), sinun kannattaa myös kerätä dokumentaatiota siitä. 


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com