YT-neuvotteluiden menettelysäännöksiä kannattaa noudattaa – Laiminlyönnistä voi joutua maksamaan jopa 30.000 € per työntekijä

23.10.2020

Irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu työntekijä voi vaatia hyvitystä, jos työnantaja on jättänyt noudattamatta yhteistoimintalakia. Hyvityksen määrä on enintään 30.000 € per työntekijä. Vähennettäessä työvoiman käyttöä kannattaa siksi olla erittäin tarkkana, että prosessit ovat kunnossa.

Käsittelen tässä artikkelissa pelkästään mahdollisiin vähennystoimenpiteisiin johtavien yhteistoimintaneuvotteluiden menettelysäännöksiä.

Lain lähtökohtana on se, että joudut neuvottelemaan työntekijöiden kanssa, vaikka vähennysten tarve olisi kuinka ilmeinen. Älä siis tee ratkaisuja ennen neuvottelujen käymistä.

Milloin yhteistoimintaneuvottelut tulee järjestää?

Yhteistoimintalaki koskee vain työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Pienemmät yhtiöt eivät joudu järjestämään YT-neuvotteluita.

Mikäli säännöllisesti yli 20 työntekijää työllistävä työnantaja harkitsee vähennystoimenpiteitä, eli lomauttamista, irtisanomista tai osa-aikaistamista, sen tulee noudattaa yhteistoimintalain säännöksiä.

Yhteistoimintalakia tulee vain noudattaa, kun harkittavien toimenpiteiden perusteet ovat tuotannolliset- ja taloudelliset. Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän esimerkiksi poissaolojen vuoksi, sen ei tarvitse järjestää yhteistoimintaneuvotteluja.


Työnantajan tulee tosiasiassa neuvotella

Neuvottelut eivät ole pelkkä muodollisuus, vaan niissä tulee todellisuudessa neuvotella. Ratkaisuja ei siis saa tehdä ennen neuvottelujen käymistä.

Ratkaisujen tekeminen liian aikaisin johtaa hyvityksen maksuvelvollisuuteen, jos työntekijät voivat todistaa työnantajan tehneen ratkaisut liian aikaisin. Yhteistoimintalaissa on kuitenkin poikkeus tästä, jonka käsittelen seuraavaksi.


Neuvottelujen lykkääminen päätösten jälkeiselle ajalle

Työnantaja voi erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa lykätä neuvotteluita. Lykkäys on mahdollinen, jos yhteistoimintaneuvottelut estyvät yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavien erityisen painavien syiden vuoksi. Haitan tulee olla objektiivisesti arvioiden merkittävää ja sen syiden pitää olla ennalta-arvaamattomia.

Säännös on tulkinnanvarainen, joten lykkäysmahdollisuuden käyttämisessä kannattaa olla varovainen.

Poikkeussäännös saattaisi esimerkiksi tulla sovellettavaksi, jos yrityksen toiminta kielletään yllättäen ja yhteistoimintaneuvotteluiden käyminen ennen vähennystoimenpiteitä ajaisi ilmiselvästi yhtiön konkurssiin.


Lyhyet neuvottelut

Milloin voidaan järjestää lyhyet neuvottelut?

Neuvottelut voidaan pitää lyhyinä, jos:

 • Työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti alle 30, tai
 • jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään


Lyhyet neuvottelut prosessina

 • Yhteistoimintaneuvottelut alkavat työnantajan esityksellä yhteistoimintaneuvottelun käynnistämiseksi.
 • Viiden päivän kuluttua voidaan järjestää yhteistoimintaneuvottelujen ensimmäinen kokous.
 • Neuvottelujen loppukokous voidaan järjestää 14 päivän päästä ensimmäisestä kokouksesta.
 • Työnantajan tulee kohtuullisen ajan kuluessa loppukokouksesta tehdä selvitys harkittavista päätöksistä.


Pitkät neuvottelut

Milloin tulee järjestää pitkät neuvottelut?

Neuvottelut pitää järjestää pitkinä, jos

 • Työntekijöitä on vähintään 30 ja
 • työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään.


Pitkät neuvottelut prosessina

 • Yhteistoimintaneuvottelut alkavat työnantajan esityksellä yhteistoimintaneuvottelun käynnistämiseksi.
 • Viiden päivän kuluttua voidaan järjestää yhteistoimintaneuvottelujen ensimmäinen kokous.
 • Neuvottelujen loppukokous voidaan järjestää kuuden viikon päästä ensimmäisestä kokouksesta.
 • Työnantajan tulee kohtuullisen ajan kuluessa loppukokouksesta tehdä selvitys harkittavista päätöksistä.


Annettavat tiedot

Työnantajan tulee antaa työntekijöille tai heidän edustajilleen lain edellyttämät tiedot. Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot tulee liittää neuvotteluesitykseen. Tiedot, jotka työnantaja on saanut tämän jälkeen voidaan antaa viimeistään ensimmäisessä neuvottelussa.

annettaviin tietoihin sisältyy:

 • Aiottujen toimenpiteiden perusteet.
 • Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä.
 • Selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät.
 • Arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.


Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet

Mikäli työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, sen tulee esittää toimintasuunnitelma heti yhteistoimintaneuvotteluiden alussa. Jos irtisanomiset koskevat alle kymmentä työntekijää, työnantajan tulee esittää toimintaperiaatteet. Löydät lisää tietoa toimintasuunnitelmasta ja toimintaperiaatteista yhteistoimintalain 49 §:stä.


Työnantajan tulee tehdä ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle

Työnantajan tulee toimittaa neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa.


Koronapoikkeus lomauttamisen osalta

Yhteistoimintalain neuvotteluvelvoitteen täyttymiselle on annettu poikkeussäännös koronapandemian vuoksi.

Poikkeussäännöksen mukaan neuvotteluaika (ensimmäisen ja viimeisen kokouksen välinen aika) on viisi päivää, jos harkittavat vähennystoimenpiteet ovat vain lomautuksia.

Tämä poikkeus on viimeisimmän annetun lain mukaan voimassa ennen 31.12.2020 aloitetuissa neuvotteluissa. Poikkeuksen voimassaoloa on jatkettu kerran ja sitä voidaan mahdollisesti jatkaa vielä uuduestaan. Sinun kannattaa tarkistaa poikkeussäännöksen voimassaoloaika, jos neuvottelut alkavat alkuvuonna 2021.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@kroforslaw.com