Yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan suojana

30.10.2020

Enemmistövalta ei aina jyrää taloyhtiössä. Yksittäinen osakas voi suojautua yhdenvertaisuusperiaatteella, joka on eräs asunto-osakeyhtiölain tärkeimmistä periaatteista. Yhdenvertaisuusperiaate koskee kaikkia yhtiön päätöksiä.


Minkälaisiin asioihin saa suojaa? Esimerkkejä.

Tyypillinen esimerkki yhdenvertaisuusperiaatteen antamasta suojasta koskee kunnossapitoa. Yhtiö ei lähtökohtaisesti voi jättää kustantamatta remonttia sinun huoneistossasi, jos se on kustantanut saman remontin toisen osakkaan huoneistossa.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita, että yhtiö ei lähtökohtaisesti voi antaa jonkun osakkaan mennä autopaikkajonossa muiden osakkaiden ohi.

Yhdenvertaisuusperiaate suojaa vähemmistöosakkeenomistajaa enemmistövallan väärinkäytöltä.

Yhdenvertaisuusperiaatteen sisältö

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö ei saa tehdä päätöstä tai ryhtiä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan jollekin osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen kustannuksella.

Jokainen osake tuottaa yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Tämä on yhdenvertaisuusperiaatteen ydinsisältö.

Yhdenvertaisuusperiaate suojaa siis käytännössä yhtiöjärjestyksenmukaisia oikeuksia seuraavasti:

  • Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole erillisiä oikeuksia tai velvollisuuksia, ne ovat samat kuin muilla.
  • Jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty erillisistä oikeuksista tai velvollisuuksista, ne pysyvät ennallaan.

Käsittelen näitä osioita alla tarkemmin.


Oikeuksien samanlaisuus

Osakas voi suojautua yhdenvertaisuusperiaatteen avulla päätöksiltä, jotka asettavat hänen eri asemaan muiden osakkaiden kanssa ilman perusteita.

Tämä merkitsee sitä, että yhtiö ei voi kieltäytyä antamasta kaikille osakkaille annettavia oikeuksia osakkaalle tai poistaa kaikilla osakkailla olevia oikeuksia yhdeltä osakkaalta. Yhtiö ei esimerkiksi lähtökohtaisesti voi ottaa yhden osakkaan hallitsemaa varastoa hänen hallinnastaan.

Periaatetta sovellettaessa huomioidaan päätöksen tai toimenpiteen tosiasialliset vaikutukset. Jotkin päätökset saattavat vaikuttaa osakkaisiin eri tavalla, vaikka ne muodollisesti koskisivat kaikkia. Tällainen päätös on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.


Erilaisten oikeuksien suoja

Yhdenvertaisuusperiaate suojaa myös yhtiöjärjestyksessä määrättyjä erilaisia oikeuksia. Yhtiö ei esimerkiksi lähtökohtaisesti voi poistaa osakkaan hallitsemaa pihaa hänen käytöstään, jos hallintaoikeus on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Erilaisten oikeuksien suojassa huomioidaan myös tosiasialliset vaikutukset. Esimerkiksi päätös kaikkien osakkaiden hallitsemien pihojen ottamisesta yhtiön käyttöön ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen, jos vain osalla osakkaista on piha hallinnassaan yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella.


Yhdenvertaisuusperiaate voidaan ohittaa osakkeenomistajan suostumuksella.

Yhdenvertaisuusperiaate voidaan ohittaa laillisesti

Osakas voi itse suostua yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen. Jos osakkeenomistaja on itse hyväksynyt päätöksen tai muuten antanut suostumuksen siihen, yhdenvertaisuusperiaate ei enää ole este päätöksen tekemiselle.


Rikkomuksesta kannattaa ilmoittaa selkeästi

Asunto-osakeyhtiöissä on hyvin usein maallikkohallitus eikä kaikki yhtiöt välttämättä edes ole tietoisia yhdenvertaisuusperiaatteen olemassaolosta. On myös mahdollista, että yhtiö ei ymmärrä rikkoneensa yhdenvertaisuusperiaatetta, vaikka se tietäisi sen olemassaolosta. Mikäli yhtiö on rikkonut yhdenvertaisuusperiaatetta tai aikoo rikkoa sitä, sinun kannattaa edellä mainittujen syiden vuoksi ilmoittaa rikkomuksesta selkeästi yhtiölle.


Miten yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseen yhtiökokouksen päätökseen tulee reagoida

Lainvastaista yhtiökokouksen päätöstä voi moittia. Tämä tarkoittaa sitä, että asia viedään moitekanteella käräjäoikeuteen, joka tutkii päätöksen lainmukaisuuden.

Kuten olen aiemmassa artikkelissani osakeyhtiöiden osalta kirjoittanut, sinun kannattaa lähteä siitä oletuksesta, että asian tulee olla käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluttua yhtiökokouksesta. Tässä ajassa lakimiehesi tulee myös ehtiä perehtyä asiaan.

Selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiset päätökset ovat mitättömiä. Mitättömien päätösten osalta ei ole määräaikaa. Tällöinkin asia tulee viedä käräjäoikeuteen sen vahvistamiseksi, että päätös on mitätön. Muista kuitenkin, että määräajan puuttumiseen luottaminen on aina ylimääräinen riski. Jos kanne nostetaan myöhässä ja käräjäoikeus katsoo määräajan olleen olemassa, häviät asian.


Yhdenvertaisuusperiaatteen rikkominen saattaa johtaa vahingonkorvaus- tai lunastusvelvollisuuteen.

Vahingonkorvaus- ja lunastusvelvollisuus

Yhdenvertaisuusperiaatteen rikkominen voi aiheuttaa asunto-osakeyhtiölain 24 luvun mukaisen vahingonkorvausvelvollisuuden. Sinun asettamisesi vahingonkorvausvelvolliseksi edellyttää, että olet toiminut huolimattomasti tai tahallisesti. Siksi sinun ei kannata myötävaikuttaa päätöksiin, joiden tiedät olevan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia.

Tahallinen yhdenvertaisuusperiaatteen rikkominen voi myös johtaa velvollisuuteen lunastaa toisen osakkeenomistajan osakkeet. Sinuun kohdistuvan lunastusvaatimuksen menestyminen edellyttää, että

  • Olet tahallasi väärinkäyttänyt vaikutusvaltaasi yhtiössä myötävaikuttamalla yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseen päätökseen ja,
  • että toisen osakkeenomistajan oikeussuoja edellyttää lunastamista, kun otetaan huomioon todennäköisyys menettelyn jatkumiselle ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Vaikka tällainen vaatimus on mahdollinen, se erittäin harvinainen asunto-osakeyhtiössä.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com