Milloin vahinko on niin vanha, että oikeus menetetään? Voiko tämän oikeudenmenetyksen estää?

09.02.2021

Myös vahingonkorvausvelat voivat vanhentua. Jos sinulle on aiheutettu vahinkoa ja velka on päässyt vanhentumaan, et mitä todennäköisimmin tule saamaan korvausta koskaan. Vahingonkorvausvelan vanhentumisen voi kuitenkin onneksi estää alla selostetulla tavalla.

Tämä artikkeli käsittelee vain vahinkoja, jotka eivät liity sopimukseen.

Vahingonkorvausvelan vanhenemisen voi estää alla selostetulla tavalla katkaisemalla vanhentumisen.

Mitä vanhentumisesta seuraa?

Kun vahingonkorvausvelka on vanhentunut, velallisen (eli vahingon aiheuttajan) ei tarvitse maksaa sinulle mitään korvauksia. Velallisen tulee kuitenkin itse osata vedota vanhentumiseen eikä tuomioistuin saa ottaa vanhentumista huomioon automaattisesti.

Vanhentuminen ei vaikuta kuittausoikeuteesi, jos kuittaus on ollut mahdollista ennen velan vanhentumista.


Pääsääntönä 3 vuoden aika

Vahingonkorvaussaatava vanhentuu kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää (tai sinun olisi pitänyt tietää):

 • Vahingosta ja
 • kuka on vastuussa siitä.

Jos tästä hetkestä on kulunut yli kolme vuotta, vahingonaiheuttaja voi torjua maksuvaatimuksen vain ilmoittamalla velan olevan vanhentunut.


Viimeistään 10 vuoden kuluessa

Vahingosta ja vahingonaiheuttajasta on joskus vaikea saada tietää. Välillä voi kestää huomattavan kauan ennen kuin vahinko ilmenee. Esimerkiksi taloa vahingoittaneen tärinän vaikutus voi ilmetä vasta usean vuoden kuluttua siitä hetkestä, kun vahinko aiheutettiin.

Vahingonkorvausvelka vanhentuu viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä hetkestä, kun vahinko aiheutettiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että 10 vuotta ja 1 päivä vahingon aiheuttamisen jälkeen esitetty korvausvaatimus voidaan torjua ilmoituksella siitä, että velka on vanhentunut.


Rikoksesta johtuva velka voi vanhentuminen voi kestää pidempään

Rikoksesta johtuva velka ei vanhene niin kauan, kuin syyte voidaan nostaa tai rikosasian käsittely on vireillä tuomioistuimessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi:

 • murhaan perustuva vahingonkorvausvelka ei vanhene koskaan,
 • kaappaukseen perustuva vahingonkorvausvelka vanhenee aikaisintaan 20 vuoden kuluttua rikoksen tekemisestä ja
 • törkeään petokseen perustuva velka vanhenee aikaisintaan 10 vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä.


Miten sinä voit estää vanhentumisen

Vanhenemisen voi estää katkaisulla. Velka voi katketa monella eri perusteella.

Yksinkertaisimmat tavat, jolla estät vanhenemisen ovat:

 • Maksujärjestelyistä sopiminen,
 • maksuvaatimuksen tekeminen tai muu velasta muistuttaminen taikka
 • asian vieminen käräjäoikeuteen.

Velka katkeaa vain, jos katkaisutoimenpide kohdistuu velalliseen. Velka ei siis katkea, jos vaadit maksua esimerkiksi velallisen serkulta tai haastat velallisen omistaman osakeyhtiön oikeuteen.

Maksuvaatimuksen tai muistutuksen osalta vahingonkorvausvelan vanhenemisen katkaisemisen lisäedellytyksenä on se, että:

 • katkaisutoimenpiteestä ilmenee velan peruste (eli käytännössä vahingon aiheuttanut teko) ja
 • vahingon määrä kohtuudella vaadittavalla tavalla.

Yksilöinnin tarkkuus vaihtelee tapauksittain. Muunlainen velan yksilöinti riittää, jos yllä mainitut seikat ovat velallisen tiedossa.


Muista todistettavuus

Sinun pitää tarvittaessa pystyä todistamaan vanhentumisen katkeaminen. Ilman todisteita et pärjää käräjäoikeudessa vanhentumisväitettä vastaan.

Yksinkertaisin tapa todistaa katkaisu on sähköpostin lähettäminen. Voit luonnollisesti myös käyttää saantitodistuksella lähetettyä kirjettä tai mitä tahansa muutakin tapaa, jolla voit näyttää katkaisun toteen vanhentumisen katkaisun jälkikäteen.


Velallinenkin voi katkaista vanhenemisen

Myös velallinen itse voi katkaista velan vanhenemisen. Tämä tapahtuu siten, että velallinen maksaa osan velasta tai muulla tavalla tunnustaa velan.

Velallisen katkaisutoimenpiteen pitävyyteen ei myöskään kannata luottaa, jos se ei ole todistettavissa jälkikäteen. Esimerkiksi suullisesti kahden kesken tapahtunut velan tunnustaminen ei käytännössä ole minkään arvoinen katkaisutoimi, jos velallinen ei muista (tai myönnä) tunnustaneensa velkaa.


Kuka voi katkaista vanhenemisen?

Lain lähtökohtana on se, että joko velkojan tai velallisen pitää katkaista vanhentuminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi:

 • Maksuvaatimus kannattaa lähettää oikean velkojan nimissä.
 • Se että velallinen tunnustaa velan olemassaolon jollekin muulle kuin sinulle ei katkaise vanhentumista.
 • Se että keskustelet velasta jonkun muun kuin velallisen kanssa ei katkaise vanhentumista.

Jos velallisia on useita, katkaisutoimi tulee tehdä kaikkia kohtaan.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella asiastasi kanssani.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com