Kielletty markkinointi osa 7/7: Mitä voit tehdä, jos kilpailijasi käyttää kiellettyjä menettelyjä?

21.12.2020

Tämä on (ainakin toistaiseksi) viimeinen osa kielletty markkinointi -artikkelisarjassa. Viimeinen osa koskee vaatimuksia, joita voit esittää kilpailijasi käytettyä kiellettyjä markkinointimenettelyjä.

Kiellettyä markkinointimenettelyä koskeva asia käsitellään markkinaoikeudessa

Vaatimuskirje kilpailijalle

Sinulle voi tulla vastaan tilanne, jossa kilpailijasi käyttää kiellettyä markkinointimenettelyä esimerkiksi valehtelemalla tuotteensa ominaisuuksista.

Voit pyrkiä saamaan menettelyn loppumaan lähettämällä vaatimuskirjeen kilpailijallesi. Tämän vaatimuskirjeen laatimiseen voi käyttää lakimiestä.

Voit menettelyn lopettamisvaatimuksen yhteydessä vaatia muitakin alla mainittuja asioita, kuten vahingonkorvausta.


Mitä, jos kilpailija ei suostu vaatimuksiin?

Jos kilpailija ei suostu esittämiisi vaatimuksiin, voit viedä asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi.


Kielto ja väliaikainen kielto

Kaikkein tärkein vaatimus kiellettyä markkinointimenettelyä koskevassa riidassa on kieltovaatimus. Kieltovaatimuksella vaadit markkinaoikeutta kieltämään kilpailijaasi uudistamasta kiellettyä menettelyä.

Jos kieltovaatimus menestyy, vastapuoli ei enää saa jatkaa kiellettyä menettelyä. Markkinaoikeus tehostaa kieltoa uhkasakolla, jollei se erityisen syyn vuoksi ole tarpeetonta.

Markkinaoikeus voi myös antaa väliaikaisen kiellon tuomioistuinkäsittelyn ajaksi.


Vahingonkorvaus

Mikäli voit osoittaa, että sinulle on aiheutunut vahinkoa kilpailijasi menettelystä, voit vaatia tämän vahingon korvaamista. Taloudellisen vahingon korvaamisen edellytyksenä on se, että kilpailijasi on aiheuttanut vahingon rangaistavaksi säädetyllä teolla (esim. alla mainittu kilpailumenettelyrikkomus) tai tapauksessa on muutoin erittäin painavia syitä taloudellisen vahingon korvaamiselle.

Jos vahingonkorvauksen edellytykset täyttyvät, lähtökohtana on se, että markkinaoikeus tuomitsee vastapuolen korvaamaan nämä vahingot.

Vaikka kaikki muut vahingonkorvausvaatimuksen edellytykset olisivat näytettävissä toteen, vahingon tarkan määrään toteennäyttäminen voi joissain tapauksissa olla mahdotonta. Tällöin markkinaoikeus voi (oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n mukaan) arvioida vahingon määrän.


Oikaisutoimi

Markkinaoikeus voi myös määrätä kilpailijasi ryhtymään oikaisutoimeen, jos vaadit sitä. Oikaisutoimen sisältönä voi esimerkiksi olla se, että vastapuolesi tulisi julkaista markkinaoikeuden päätöksen sanomalehdessä.

Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että sitä on teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi pidettävä tarpeellisena. Oikaisutoimimääräystäkin voidaan tehostaa uhkasakolla.

Oikaisutoimea ei läheskään aina pidetä tarpeellisena eikä sitä siksi välttämättä tuomita, vaikka kiellettyä menettelyä olisi käytetty.


Julkistamiskustannukset

Voit vaatia vastapuolta korvaamaan sinulle sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että sinä julkistat tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa todetaan vastapuolen menetelleen lainvastaisesti. Mikäli markkinaoikeus tuomitsee vastapuolen korvaamaan tällaiset kustannukset, sen pitää myös määrätä kustannusten enimmäismäärä.

Julkistamiskustannusten korvaamista ei aina pidetä aiheellisena ja vaatimus niiden korvaamisesta ei välttämättä menesty.


Oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeus tuomitsee oikeudenkäyntikulukorvauksen häviäjä maksaa -periaatteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos voitat asian kokonaisuudessaan ja vaadit oikeudenkäyntikulujesi korvaamista, tuomioistuimen tulee lähtökohtaisesti tuomita vastapuolesi korvaamaan sinun oikeudenkäyntikulusi.


Rikosvastuu

Totuudenvastainen ja/tai harhaanjohtava markkinointi voi myös täyttää kilpailumenettelyrikkomuksen tai kilpailumenettelyrikoksen tunnusmerkistön. Törkeällä tuottamuksella tehdystä menettelystä voidaan tuomita sakkoa. Tahallisesta menettelystä voidaan puolestaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Rikosasioita ei kuitenkaan käsitellä sinun ja kilpailijasi välisenä riitana, vaan rikosprosessina. Rikosprosessin voi käynnistää tutkintapyynnöllä poliisille.

Yllä mainitun taloudellisen vahingon korvausvastuun osalta riittää, että vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla. Korvausvastuu syntyy, vaikka vahingonaiheuttajaa ei tuomittaisi rangaistukseen. Rikosprosessia ei siksi ole pakko laittaa vireille, jotta taloudellista vahinkoa voitaisi vaatia korvattavaksi.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com