Vähemmistön valta osa 5: Eilen omistin 25 %, nyt vain 4 %. Miten osakkeiden arvoa laimentavat suunnatut osakeannit voidaan estää?

17.02.2021

Omistusosuutesi osakeyhtiössä ei ole kiveen hakattu, koska yhtiö voi tehdä osakeannin. Osakeannilla yhtiö voi luovuttaa sen hallussa olevia osakkeita tai antaa täysin uusia osakkeita.

Sinulla on lähtökohtaisesti etuoikeus hankkia osakkeita osakeannissa samassa suhteessa kuin omistat ennestään yhtiön osakkeita. Tällöin voit estää omistuksesi pienenemisen hankkimalla lisää osakkeita.


Suunnattu osakeanti pienentää omistustasi

Yhtiö voi päättää tehdä suunnatun osakeannin, jossa sinä et saa hankkia osakkeita. Tällöin joku muu ostaa osakkeet ja sinun omistusosuutesi laimenee. Jos osakkeet annetaan markkinahintaan, sillä ei pitäisi lähtökohtaisesti olla negatiivista vaikutusta osakkeidesi arvoon.

Suunnattu osakeanti voidaan kuitenkin myös tehdä alihintaan ja tietyissä tapauksissa se voi jopa olla maksuton. Näissä tapauksissa osuutesi yhtiöstä pienenee ja yhtiön varallisuus ei lisäänny osuutesi pienenemisen suhteessa.


Omistuksen laimeneminen voi vaikuttaa tulevien tulojen lisäksi nykyisiin oikeuksiisi

Kun omistusosuutesi pienenee, sinun suhteellinen osuutesi yhtiön nettovarallisuudesta ja tulevista tuloista pienenee.

Suunnatun osakeannin perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin yleensä (ja pitääkin yleensä olla) voitontekoedellytysten parantaminen tai turvaaminen. Ideaalitapauksessa omistuksen laimeneminen ei ole varallisuustilanteesi kannalta ongelma.

Parhaimmatkaan tarkoitukset eivät välttämättä johda toivottuun lopputulokseen. Jos tavoiteltuja hyötyjä ei syystä tai toisesta saavuteta, suunnattu osakeanti (varsinkin maksuton) voi johtaa sinun varallisuusasemasi heikkenemiseen.

Suunnattu osakeanti saattaa lisäksi vaikuttaa osakkaiden oikeuksiin. Esimerkkinä voidaan mainita, että enemmistöomistajan saadessa yli 90 % omistuksen yhtiöstä suunnatun osakeannin jälkeen, hän voi yleensä päättää lunastaa osakkeesi. Menetät myös muun muassa oikeutesi itsenäisesti (eli ilman muiden osakkeenomistajien tukea) vaatia erityistä tarkastusta ja ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä, jos omistuksesi alittaa suunnatun osakeannin takia 10 % kaikista yhtiön osakkeista.


Suunnattua osakeantia vastaan voi taistella vaikealla tai helpolla tavalla

Jos asetelma on oikeanlainen voit helposti estää suunnattua osakeantia koskevan päätöksen tekemisen ja torpata kaikki pyrkimykset laimentaa omistusosuuttasi osakeanneilla. Vaikka et voisi käyttää helppoa tapaa estää osakeanteja, voit estää näitä päätöksiä riitelemällä siitä, onko yhtiöllä oikeutta tehdä päätöstä suunnatusta osakeannista. Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti molempia tapoja suojata omistusosuuttasi.


Helppo tapa suojata omistusosuuttasi

Saat tietää asiasta etukäteen

Suunnatusta osakeannista (tai hallituksen valtuuttamisesta suunnatun osakeannin tekemiseen) päätetään aina yhtiökokouksessa. Jotta asiasta voitaisiin päättää yhtiökokouksessa, sinulle pitää lähettää kokouskutsu, jossa asiasta mainitaan. Tämä merkitsee sitä, että saat osakkeenomistajana aina tietää pyrkimyksistä suunnatun osakeannin tekemiseen.


Äänestäminen

Suunnattu osakeanti on määräenemmistöpäätös. Näin ollen päätöksen tekeminen edellyttää vähintään 2/3 annetuista äänistä. Voit siksi aina estää suunnatusta osakeannista päättämisen, jos sinulla on riittävästi ääniä päätöksen torppamaiseen.


Osallistuminen

Määräenemmistöpäätöksen tekemiseen ei yksinään riitä se, että yli 2/3 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Päätös tarvitsee kannatuksen myös yli 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista.

Mikäli omistat riittävän osakemäärän, mutta sinulla ei ole riittävää äänimäärää, voit estää suunnatusta osakeannista päättämisen osallistumalla yhtiökokoukseen ja jättämällä kannattamatta ehdotusta suunnatusta osakeannista.


Ryhmittyminen

Jos osake- tai äänimääräsi on riittämätön, voit ryhmittäytyä muiden osakkaiden kanssa saavuttaaksesi riittävän osake- tai äänimäärän.


Muut muotoseikat

Voit estää päätöksen myös vetoamalla muihin muotoseikkoihin, kuten päätöksen sisällön virheellisyyteen. Päätöksen estäminen tällä tavalla ei välttämättä hyödytä sinua pidemmän päälle, koska yhtiö voi järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen ja tehdä päätöksen ja korjata virheen.

Estämällä väliaikaisesti suunnatun osakeannin voit kuitenkin voittaa lisäaikaa, jota voit esimerkiksi käyttää muiden osakkaiden ylipuhumiseksi vastustamaan osakeantia.


Vaikea tapa suojata omistusosuuttasi

Tilanne ei aina ole sellainen, että voisit käytännössä estää päätöksen äänestämällä kokouksessa tai osallistumalla kokoukseen. Tämä tilanne on käsillä, kun omistat liian vähän osakkeita ja sinulla on liian vähän ääniä, etkä syystä tai toisesta saa muita omistajia puolellesi. Peli ei tällöinkään ole menetetty, koska osakeyhtiölaissa on muitakin mekanismeja vähemmistöomistajan suojelemiseksi suunnattua osakeantia vastaan.

Alla selostan pääpiirteittäin eri perusteita, joita voit käyttää osakeannista riitelemiseen.


Painava taloudellinen syy osakeannin suuntaamiselle puuttuu

Osakeannin suuntaaminen edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä.

Painavaa taloudellista syytä ei arvioida osakeannin tekemisen kannalta ylipäätään, vaan sen suuntaamisen osalta. Tämä johtuu siitä, että rahoitusta voi hankkia myös suuntaamattomalla osakeannilla, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä osakkeita.

Painavaa taloudellista syytä arvioidaan aina yhtiön näkökannalta, joten osakeannin suuntaamisen tulisi tuoda jotain välitöntä tai välillistä hyötyä yhtiölle. Tällainen hyöty voi esimerkiksi olla:

  • Työntekijöiden tai yhteistyökumppanien sitouttaminen.
  • Perintätoimiltaan aggressiivisten velkojien saatavien muuttaminen osakepääomaksi.*
  • Paremman merkintähinnan saaminen tarjousmenettelyllä.
  • Yhtiön toiminnan kannalta tärkeän omaisuuden tai oikeuden saaminen.

Yllä mainittu lista ei ole tyhjentävä. On olemassa lukemattomia muita syitä, jonka vuoksi osakeanti saadaan tehdä suunnattuna. Painavan syyn olemassaoloa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kokonaisuutena.

Kaikki ajateltavissa olevat perustelut eivät täytä painavan syyn edellytystä. Jos osakeannin suuntaaminen ei hyödytä yhtiötä, sitä ei saa suunnata. Osakeyhtiölain esitöissä mainitaan ei-kelvollisena perusteena muun muassa suunnatun osakeannin tekeminen enemmistöomistajan aseman turvaamiseksi. Kun tämä on ainoa peruste osakeannin suuntaamiselle, painavaa syytä osakeannin suuntaamiselle ei ole.

Mikäli erimielisyyttä ilmenee painavan syyn olemassaolosta, sen olemassaolon toteen näyttäminen on lähtökohtaisesti yhtiön vastuulla.

Ajallisen ulottuvuuden huomioiminen on myös tärkeää. Painavan taloudellisen syyn tulee nimittäin olla olemassa silloin, kun suunnatusta osakeannista päätetään. Sillä ei ole merkitystä, jos painava taloudellinen syy oli olemassa ennen päätöksen tekemistä. Sama koskee tilannetta, jossa yhtiölle tulevia hyötyjä ei ole ollut ennakoitavissa päätöstä tehtäessä, mutta sellaisia ilmenee sattumalta päätöksenteon jälkeen.

Mitä pienempi merkitys osakeannin suuntaamisella on omistajille, sitä pienempi kynnys painavan syyn ylittymiseen on. Painavaa syytä arvioidaan siis täysin eri tavalla seuraavissa tapauksissa:

  • yhtiön kaikkien osakkeiden määrä lisääntyy 1 %.
  • yhtiön kaikkien osakkeiden määrä nelinkertaistuu.

Suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen. Kynnys painavan syyn ylittymiselle on korkeampi, jos osakkeita voidaan merkitä alihintaan.


Syyn pitää olla erityisen painava, jos suunnattu osakeanti on maksuton

Lain mukaan on mahdollista tehdä maksuton suunnattu osakeanti, mutta sen tekeminen edellyttää maksullista suunnattua osakeantia vahvempia perusteita. Maksuttomuus tulee kyseeseen vain niissä tilanteissa, joissa siihen on yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakeyhtiölain esitöiden mukaan "tällainen anti voi tulla kysymykseen vain niissä erityistapauksissa, jossa anti näennäisestä vastikkeettomuudestaan huolimatta on kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen".


Yhdenvertaisuusperiaate

Suunnattuja osakeanteja ei saa käyttää siten, että yhdenvertaisuusperiaatetta rikotaan. Päätös ei siksi saa olla omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Yhdenvertaisuusperiaatteeseen vedottaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että suunnatun osakeannin vaatiman painavan syyn olemassaolo puhuu yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamista vastaan. Yhtiön edun mukainen toimi on nimittäin lähtökohtaisesti kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun mukainen (KKO 2018:19).

Kyse on kuitenkin vain lähtökohtaisesta tilanteesta. Yhdenvertaisuusperiaatetta on mahdollista loukata, vaikka painava syy olisi olemassa.


*Huomaa, että tämä edellyttää velkojan suostumusta, yhtiö ei voi välttyä velan maksulta muuttamalla yksipuolisesti velkaa osakkeiksi


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com